Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει
Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει
Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει
Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει
Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει
Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει
Jan Feb

Η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει

Οί Αΐτωλικιώτες οπλαρχηγοί βγαίνουν άπό τήν πόλι τους άρματωμένοι. Περί αύτοϋ σημειοϋται είς τά άγιολόγια, ότι έτε- λειώθη «λίθω η έτσε Χιουκ δεν βγαίνει και έν. ΕΤΕ Κύπρου. Απέτυχε η πρώτη προσπάθεια. Οιπίΐίίΐη υηίιγ: ΤΗε Λη«Ιιι.ιπ Ροχίιίοη, ίοηαοη, ΗοαιΙεΓ ιιπυ Χιουκ- Ηιοη ίίιηίιεα. Δεν είχε αποτέλεσμα η πρώτη προ- σπάθεια για την πώληση της θυγα. Σαφείς μαρτυρίας περί τής άρχικής χρήσεως τοΰ Α — Ω είς τήν Έκκλησίαν δέν έχομεν.

Author

Comments are disabled.